Historie společnosti

Vznik společnosti
Společnost vznikla v listopadu 1991 jako s.r.o. obcí a měst Mikulovska se záměrem vybudovat skládku odpadů odpovídající novým předpisům a normám, na kterou budou občané jednotlivých obcí ukládat komunální odpad.

Stavba skládky
Pro realizaci skládky byla vybrána bývalá cihelna a pískovna v katastru obce Drnholec. Vzniklá společnost (v té době s názvem Skládka TKO Drnholec, s.r.o.) nechala zpracovat potřebnou dokumentaci a po výběru dodavatele stavby zahájila v dubnu roku 1992 výstavbu skládky. V té době se jednalo o jednu z prvních skládek nového typu v ČR, kde pro nepropustnost škodlivin ze skládky byla použita fólie HDPE a komplexní monitorovací systém ochrany životního prostředí. Při výstavbě skládky v Drnholci navštěvovali tuto stavbu mnohé delegace odborníků, nejen z ČR.

Provoz a ukončení provozu skládky
Skládka byla dokončena v lednu 1993, a zahájen zkušební provoz, který trval do června téhož roku. Po vyhodnocení zkušebního provozu přešla skládka do režimu trvalého provozu. 30.9.2007 byla skládka uzavřena.

Svoz odpadů
V průběhu výstavby rozhodla valná hromada společnosti, že kromě skládkování odpadů převezme i svoz odpadů od občanů a firem působících tehdy v patnácti obcích společnosti. V roce 1993 při zahájení svozu odpadů a otevření skládky byl svážen odpad třemi vozidly LIAZ BOBR 12.1 pro svoz pouze nádob 110 litrů (klasických kovových popelnic). Ve společnosti pracovalo 11 pracovníků.

Zavedení systému evidence nádob
Společnost v roce 1995 změnila název na STKO, spol. s r.o., a o rok později zavedla evidenci všech nádob pomocí čárových kódů. Na vozidlech byly namontovány vážící systémy, které umožňovalý úplný přehled o tom, kolik odpadu jednotlivý zákazník vyprodukoval, a kolik za to bude platit. S nákupem nové techniky bylo upuštěno od přímého vážení každé nádoby z důvodu velké rozmanitosti nakládaných nádob. Evidence podle čárových kódů ale zůstala a naši klienti mají tedy nadále úplný přehled o tom co se s jejich nádobou děje a za co platí.

Rozšíření služeb společnosti
V roce 1998 rozšířila společnost svou činnost o třídění odpadů, které lze využívat jako druhotnou surovinu a svoz nebezpečných odpadů.

Strategie rozvoje
Strategií společnosti je rozšiřování třídění komunálních odpadů, výstavba sběrných dvorů jako nutné infrastruktury pro separovaný sběr komunálních i živnostenských odpadů a zahájení spolupráce se SAKO Brno pro zavedení energetické recyklace odpadů tak aby byl naplňován plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a plán odpadového hospodářství ČR.