Sběrné středisko odpadů Mikulov

Dne 1.11.2012 bylo otevřeno sběrné středisko odpadů Mikulov, které provozovuje společnost STKO, spol.s.r.o. s podporou města Mikulova.

Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů Mikulova, po jejich prokázání občanským průkazem.
Odpady zde mohou odevzdávat i firmy dle aktuálního ceníku pro jednotlivé odpady.
Sběrné středisko odpadů najdete na adrese: Brněnská 65, vjezd branou vedle sídla společnosti STKO, spol.s.r.o.

Ceník odpadů odevzdaných na SSO pro firmy naleznete ZDE.


Sběrné středisko odpadů Mikulov

Brněnská 65
692 01 Mikulov
V areálu společnosti STKO, spol.s.r.o.


Kontaktní osoba:

Zdeněk Ország
telefon: 539 029 364
email: sdmikulov@stko.czProvozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
8:00 - 12:00    12:30 - 18:00
8:00 - 12:00    12:30 - 16:00
8:00 - 13:00
Zavřeno
Mapa (tady nás najdete):


 

 

Přijímané odpady:

Příjmané odpady na sběrné středisko odpadů Mikulov jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení. Kategorie příjmaný odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezepčných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších).


Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

 objemné odpady (nábytek, koberce ...)
 nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory ...)
 zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
 separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

 pneumatiky pouze do průměru 120 cm

 a další viz níže...Kód odpadu Kategorie Název
02 01 03 O Odpady rostlinných pletiv
02 01 04 O Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 10 O Kovové odpady
02 02 04 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 04 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 01 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
07 02 13 O Plastový odpad
07 03 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 07 O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky
12 01 09 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 14 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
13 01 05 N Nechlorované emulze
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot
14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 03 O Dřevěné obaly
15 01 04 O Kovové obaly
15 01 05 O Kompozitní obaly
15 01 06 O Směsné obaly
15 01 07 O Skleněné obaly
15 01 09 O Textilní obaly
15 01 10 O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 07 N Olejové filtry
16 01 13 N Brzdové kapaliny
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 17 O Železné kovy
16 01 18 O Neželezné kovy
16 01 19 O Plasty
16 01 20 O Sklo
16 02 13 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 2)
16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01 N Olověné akumulátory
16 06 02 N Niklkadmiové baterie a akumulátory
16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory
17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 O Dřevo
17 02 02 O Sklo
17 02 03 O Plasty
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz
17 04 02 O Hliník
17 04 03 O Olovo
17 04 04 O Zinek
17 04 05 O Železo a ocel
17 04 06 O Cín
17 04 07 O Směsné kovy
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 06 01 N Izolační materiály s obsahem azbestu
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08 02 O Odpady z lapáků písku
19 08 09 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 10 01 O Železný a ocelový odpad
19 10 02 O Neželezný odpad
19 12 01 O Papír a lepenka
19 12 02 O Železné kovy
19 12 03 O Neželezné kovy
19 12 04 O Plasty a kaučuk
19 12 05 O Sklo
19 12 07 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 O Textil
19 12 10 O Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
20 01 01 O Papír a lepenka
20 01 02 O Sklo
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 O Oděvy
20 01 11 O Textilní materiály
20 01 13 N Rozpouštědla
20 01 14 N Kyseliny
20 01 15 N Zásady
20 01 17 N Fotochemikálie
20 01 19 N Pesticidy
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25 O Jedlý olej a tuk – nejedná se o VŽP
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 – pouze nekompletní
20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – pouze nekompletní
20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 O Zemina a kameny
20 02 03 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad